چند سال تفاوت سنی برای زن و مرد در ازدواج بهتر است

بهترین فاصله سنی برای ازدواج حداکثر ۲ تا ۵ سال است

تجربیات پیشین ثابت کرده،عموما ازدواج با افرادی که از لحاظ سنی از تناسب بیشتری برخوردار هستند با چالش ها و فراز و نشیب های کمتری همراه است و البته در این میان هستند افرادی که هیچ توجهی به این توصیه ها نمیکنند و در نهایت شکست،سرخوردگی و مشکلات عدیده و ریز و درشتی را به تبع چنین پیوندهایی تجربه میکنند.

چند سال تفاوت سنی برای زن و مرد در ازدواج بهتر است