چه نوع افرادی برای دوستی صمیمی و دائمی مناسب هستند
یکی از گروه هایی که ما باید ارتباطمان را با آن ها قطع و یا در صورت نیاز محدود کنیم، افرادی هستند که از چشم ما افتاده اند چون یکی از نیازهایی که جز سلسله مراتب نیازهای مازلو محسوب می شود، این است که انسانها تمایل دارند که مورد احترام و محبت واقع شوند.
بنابراین شخصی که به ما بی احترامی میکند یا به نوعی رفتاری انجام داده اند که از چشم ما افتاده اند باید هر چه زودتر ارتباطمان را با این فرد قطع کنیم.

ما باید در جستجوی فردی باشیم که به ما احساس مثبت و پرانرژی تری را منتقل میکند

بنابراین اگر در نزدیکان و دوستانمان فردی است که همیشه مسایل مضطرب کننده را بیان میکند، ادامه رابطه با چنین شخصی به سلامتی ما آسیب وارد میکند زیرا اضطراب مسری است و رفت و آمد با افرادی که دچار استرس هستند احساس تنش و نگرانی را نیز در ما به وجود می آورد.
دوست مثبت اندیش کسی است که نیمه پر لیوان را ببیند و آن را به ما یادآوری کند.
▪افرادی که دائم با ما جر و بحث میکنند نیز اشخاص مناسبی برای دوستی نیستند، ما در برخورد با چنین انسانهایی نباید به بازخوردهایی که از ناحیه او صادر می شود، اعتنا کنیم.
▪ ما باید از برقراری رابطه با فردی که از ما سوء استفاده میکند، خودداری کنیم، اگر چه کمک کردن به دیگران مطلوب است، ولی اگر این کمک کردن وسیله ای برای سودجویی افراد شود باید از اینکه از این موضوع ناراحت و دلخور می شویم طرف مقابل را مطلع کنیم، همچنین ما باید سعی کنیم بدون اینکه خواسته های غیر واقع بینانه از او داشته باشیم راهی را برای رفع مشکل و بهبود وضعیت پیدا کنیم.
▪ما باید از رابطه داشتن با افرادی که در ما عادت هایی غلط مانند دیر وقت خوابیدن و پرخوری را به وجود می آورند، امتناع کنبم.همچنین افرادی که از کنترل شدن هراس دارند و به صحبت هیچ کس گوش نمی دهند.
▪برقراری رابطه با افرادی که همه افراد را مورد قضاوت و داوری قرار می دهند و بر این باورند که اشخاص بیشتر به جای تشویق باید سرزنش شوند نیز توصیه نمی شود.
▪افراد باید رابطه با افراد حسود را قطع کنند، افراد مغرور که همواره خودشان را نسبت به دیگران برتر می دانند، نیز اشخاص مناسبی برای دوستی به شمار نمی آیند.
▪ افراد متظاهر که فقط در خوشی ها با ما تعامل دارند نیز دوست واقعیمان محسوب نمی شوند، همچنین اشخاصی که مانع از پیشرفت و ترقیمان می شوند نیز باید رابطه خود را با آن ها قطع کنیم.
▪افرادی که سعی میکنند با شایعه پردازی توجه دیگران را به خود جلب کنند و نیز اشخاصی که تنها به فکر منفعت و سود خود هستند و هیچ گاه اشتباه خود را نمی پذیرند نیز مناسب دوستی نیستند.

چه نوع افرادی برای دوستی صمیمی و دائمی مناسب هستند