کپسول ریبابایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
a) درمان هپاتیت C مزمن
b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)
▪ مکانیسم اثر
دارو سبب مهار سنتز RNA و DNA و نیز مهار آنزیم RNA پلیمراز می شود.
▪ فارماکوکینتیک
▪ موارد منع مصرف
مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.
▪ هشدارها

عوارض جانبی
سردرد، ایست قلبی، برادیکاردی، هایپوتنشن، فارنژیت، رینیت، آنمی همولیتیک، آنمی شدید، آپنه، برونکواسپاسم، ادم ریوی، راش.

▪ تداخل دارویی
a) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین سبب افزایش احتمال سمیت می شود.
b) استاودین و زیدوودین ممکن است سبب کاهش فعالیت ضد رترو ویروسی ریباویرین شوند.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
▪ اشکال دارویی

کپسول ریبابایوویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی