امگا۳ بهترین درمان برای حافظه های ضعیف و فراموش کاری

افراد بالغ جوان و سالم در گروه های سنی ۱۸ تا ۲۵ ساله میتوانند با افزایش مصرف اسیدهای چرب امگا – ۳ حافظه شغلی خود را تقویت کنند.
پس از انجام آزمایشات متوجه شدیم با وجودی که جوانان در اوج توانایی ذهنی و ادراکی هستند اما با مصرف امگا – ۳ باز هم می توان به تقویت حافظه کاری آنها کمک کرد و افراد سالم و جوان نیز از مصرف این مکمل ها سود می برند.
متخصصان درعین حال یادآور شده اند که هنوز نتوانسته اند درباره مکانیسم هایی که منجر به تقویت حافظه کاری پس از مصرف امگا – ۳ می شوند، اطلاعات شفافی به دست آورند و در مطالعات بعدی به بررسی دقیق تر این ارتباط خواهند پرداخت.

امگا۳ بهترین درمان برای حافظه های ضعیف و فراموش کاری