اگر گرفتگی گردن شما را اذیت میکند بخوانید

گام اول: ابتدا منطقه ای را که درد میکند شناسایی کنید.

اگر سمت راست گردن یا بالای کمرتان بود دست راستتان را روی آن منطقه قرار دهید.
اگر سمت چپ بود از دست چپ استفاده کنید.

گام دوم: با انگشتان خود روی گرفتگی فشار بیاورید، سخت فشار دهید.

مواظب باشید، ممکن است خیلی حس خوبی نباشد.
اما دردی است که می توانید تحملش کنید نه دردی تیز و آزار دهنده.
اگر نمی توانید کاملا به آن دسترسی پیدا کنید، یک توپ تنیس یا دیگر موارد مشابه میتوانند این کار را برایتان انجام دهند.

گام سوم: سرتان را به آرامی به سمت مخالف گرفتگی بچرخانید.

در حالی که سعی میکنید با چانه زیر بغلتان را لمس کنید، سرتان را به صورت مورب خم نمایید.
فعال کردن عضلات گرفته به همراه مقداری فشار می تواند گرفتگی را بخواباند.

گام چهارم: گام های یک تا سه را ۲۰ مرتبه تکرار کنید.

پس از آن به گردن و بالای کمر خود یک کشش درست و حسابی مثل وقتی از خواب بیدار می شوید بدهید.
این کار را در طول روز چند بار تکرار کنید تا عضلاتتان آرام شوند.

اگر گرفتگی گردن شما را اذیت میکند بخوانید