بهترین داروی خشکی و ترک لب روغن بادام تلخ

در صورتی که لب های شما خشک می شود و ترک ترک شده و سوزش آن شما را اذیت میکند.
بهترین کار این است که هر شب هنگام خواب مقدار کمی روغن بادام تلخ را روی لب های خود بمالید.
به طور معجزه آساسیی بعد از یک هفته دیگر این مشکا شما را اذیت نخواهد کرد.
نکته:
ادامه این روند تا ۳ ماه برای برنگشتن مشکل ضروری است

بهترین داروی خشکی و ترک لب روغن بادام تلخ