شخصیت نامزد خود را از روی مدل پیتزا خوردنش بشناسید

تحقیقات نشان می دهد که نحوه خوردن پیتزا،سرنخ های جالبی درباره تیپ شخصیتی افراد به شما می دهد.

▪ تیپ یک:
کسانی که تکه پیتزای خود را تا کرده و میل میکنند شخصیتی گرداننده و اداره کننده دارند.آنها قادر به انجام چندین کار بوده و همان کسانی هستند که در حین رانندگی با تلفن همراه نیز صحبت میکنند.این افراد می خواهند سریع پیتزای خود را خورده و کار دیگری را آغاز کنند.آنها اهل ریسک ،خطر کردن و تغییر هستند.
▪ تیپ دو:
کسانی که برای خوردن برش پیتزای خود از عقب و قسمت برشته تر شروع به خوردن میکنند دارای شخصیت هایی تاثیرگذار بوده و دوست دارند که متفاوت باشند.آنها اهل بلند صحبت کردن برای جلب توجه بوده و اجتماعی و خوشبین هستند.
تیپ سه:*
افرادی که برای خوردن پیتزا از کارد و چنگال استفاده میکنند در دسته حامی قرار می گیرند.آنها وقتی با شما در یک تیم قرار می گیرند ،افرادی گرم با رابطه ای دوستانه هستند.این افراد همان هایی هستند که اول بررسی میکنند تا به همه پیتزا رسیده باشد و بعد خودشان شروع به خوردن میکنند.
▪ تیپ چهار:
این افراد کسانی هستند که برش خود را با دست برداشته و فقط گاز میزنند که بر اساس این تحقیق آنها همیشه در حال تنظیم کردن برنامه هستند تا همه چیز طبق توقع آنها پیش برود.این افراد همیشه دارای انتخاب ثابت در طعم و مخلفات هستند.

شخصیت نامزد خود را از روی مدل پیتزا خوردنش بشناسید