چطوری دیگران را شیفته و جذب خود کنید

در یک پژوهش، پژوهشگران از آدم ها خواستند تا داستان های خودشان را از نحوه ی عاشق شدن شان بگویند، فکر می کنید مهم ترین عامل عاشق شدن چه بودند؟

آن ها ۱۱ متغیر را اثرگذار دانستند.
▪ تشابه در نگرش ها، پیشینه، و ویژگی های شخصیتی
▪ قرابت جغرافیایی
▪ خصوصیات شخصیتی و ظاهری خواستنی
▪ محبت دوسویه، حقیقتی که دیگران به خاطرش ما را دوست دارند
▪ ارضای نیازها
▪ انگیختگی بدنی و احساسی
▪ نفوذ اجتماعی، هنجارها و تصویب آدم ها در حلقه مان
▪ اشارات خاص در صدا، چشم ها، ژست، و شیوه ی حرکت شخص مورد علاقه
▪ آمادگی برای یک رابطه ی رمانتیک
▪ داشتن فرصت هایی برای با هم تنها بودن
▪ راز آلودی، در آن وضعیت آن شخص

چطوری دیگران را شیفته و جذب خود کنید