چطور در چهار هفته اعتماد به نفس قوی پیدا کنید

دوستان عزیز شما می توانید هر روز یک صفت را برای اعتماد به نفس در خود پرورش دهید .
هفته اول :
روز اول : باور کنید که موجودی بی نظیر در عالم هستید .
روز دوم : دیگران را همینطوری که هستند بپذیرید .
روز سوم : به هنر و استعداد دیگران حسادت نورزید .
روز چهارم : هیچگاه خشمگین نشوید و همواره خونسردی خود را حفظ کنید .
روز پنجم : به دیگران احترام بگذارید .
روز ششم : با انسانهای ژرف اندیش معاشرت کنید و از انسانهای عیب جو و بدبین دوری کنید .
روز هفتم : دیگران را دوست بدارید .
هفته دوم :
روز اول : دست دیگران را برای یاری و کمک بفشارید .
روز دوم : دیگران را ببخشید .
روز سوم : انتظارات خود را از دیگران کاهش دهید .
روز چهارم : دیگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار ندهید .
روز پنجم : خود را سرزنش نکنید .
روز ششم : انتظارات منفی و غیرمنطقی را از ذهن خود بیرون کنید .
روز هفتم : خود را جدی بگیرید .
هفته سوم :
روز اول : دیگران را بخشی از وجود خود ببینید .
روز دوم : خطاها و لغزشهای خود را جدی نگیرید .
روز سوم : تصور ذهنی خود را از دیگران اصلاح کنید .
روز چهارم : ارزشهای نیک را در خود تقویت کنید .
روز پنجم : احساس رضایتمندی و خشنودی از خود را افزایش دهید .
روز ششم : از تکنیک های تنفس عمیق و تغذیه سالم استفاده کنید .
روز هفتم : تبسم و خوش خلقی را تمرین کنیم .
هفته چهارم :
روز اول : مسولیت کارهای خود را بپذیرید .
روز دوم : سعی کنید خطاها و لغزشهای خود را کاهش دهید .
روز سوم : مشکلات را آسان بگیرید و از دیگران برای رفع آنها یاری بخواهید .
روز چهارم : به مسائل اطراف خود با نگرش مثبت برخورد کنید .
روز پنجم : در صدد توجیه خود نباشید .
روز ششم : برای شادیهای خود پیش فرض و شرایط مشخص نکنید .
روز هفتم : به واقعیات درون خود تمرکز دهید .

چطور در چهار هفته اعتماد به نفس قوی پیدا کنید