۲ دقیقه ورزش در روز تضمین سلامتی شما

اگر از ورزش بدتان می آید و همزمان آرزو هم میکنید که این روش را تغییر دهید، مشکلی نیست و می توانید مطلب را تا آخر بخوانید.
ورزش کنید؛ حتی ۲ دقیقه
بسیاری از کسانی که ورزش نمیکنند، اعداد و ارقامی برای خودشان تعیین کرده اند که فکر میکنند حتما باید مطابق آن ورزش کنند تا فعالیت شان نتیجه داشته باشد.
برای همین هم بسیاری از افراد، ۴۵ دقیقه ورزش در طول روز را مفید و کافی می دانند یا حتی ۶۰ دقیقه و گاهی هم بیشتر از آن و چون فرصت کافی برای این کار را ندارند، کلا ورزش را کنار می گذارند.
در حالی که با یک حساب و کتاب ساده ​، می بینیم ۳۰ دقیقه ورزش در طول روز و فقط برای سه روز در هفته، پس از پنج سال رقم فوق العاده ای خواهد شد و همین موضوع نشان می دهد ورزش کردن حتی اگر فقط ۳۰ دقیقه باشد، بهتر از بی تحرکی است. از طرفی هم تقریبا همه افراد میتوانند ۳۰ دقیقه زمان در طول روز برای ورزش کردن پیدا کنند، اما چند درصد آنها ورزش را تا پنج سال ادامه خواهند داد؟
بله؛ درست است، همین که برای مدت زمان کوتاهی مشغول ورزش شوید و با چند دقیقه در روز شروع کنید، کافی است و ذهن تان دیگر به دنبال پیدا کردن اعداد و ارقام بزرگ تر نخواهد بود. پس بهتر است قبل از اینکه برنامه ای برای ورزش داشته باشید به این کار عادت کنید و در طول روز حتی پنج دقیقه یا کمتر از آن مشغول ورزش شوید. زمانی که به این کار عادت کنید و ورزش کردن جزئی از برنامه زندگی تان شود ـ هر قدر هم کم و کوتاه باشد ـ کم کم می توانید برنامه بهتر و دقیق تری برای این کار داشته باشید و بتدریج شدت و مدتش را هم افزایش دهید.

۲ دقیقه ورزش در روز تضمین سلامتی شما