قرص تنویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
ضد رترو ویروس (مهارکننده نوکلئوتیدی ترانس کریپتاز معکوس).
درمان عفونت HIV-1 همراه با سایر داروهای ضد رترو ویروس.
▪ مکانیسم اثر
این دارو آنتاگونیست رقابتی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس HIV است و در نتیجه سبب مهار رپلیکاسیون می شود.
▪ فارماکوکینتیک
مصرف دارو با وعده غذایی پر چرب سبب افزایش میزان فراهم زیستی دارو تا ۴۰% می شود. متابولیسم دارو توسط سییتم P450 کبدی صورت می گیرد. نیمه عمر دارو ۱۲-۱۸ ساعت می باشد.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
سردرد، دردشکمی، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، گلیکوزوری، نوتروپنی، هایپرگلیسمی، افزایش سطح آنزیم های کبدی.

▪ تداخل دارویی
a) مصرف همزمان این دارو با آتازاناویر ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی آتازاناویر شود.
b) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش فراهم زیسی دیدانوزین شود.
نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
بزرگسالان: ۳۰۰mg از راه خوراکی ۱بار در روز . در صورت مصرف همزمان با دیدانوزین، این دارو باید ۲ساعت قبل یا ۱ساعت بعد از دیدانوزین تجویز شود.
▪ اشکال دارویی

قرص تنویر عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی